Disclaimer

Aansprakelijkheid

Attendo Professional doet er alles aan om de aangeboden informatie op haar sites zo actueel en correct mogelijk te brengen. Er wordt met veel zorg aan de inhoud en samenstelling van deze site gewerkt. Mocht u toch opmerken dat bepaalde informatie op onze site onvolledig of onjuist is, mag u ons daar uiteraard steeds van op de hoogte stellen. Attendo Professional kan hier echter niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Attendo Professional zal nooit aansprakelijkheid aanvaarden voor kosten en/of enige schade, direct of indirect, die voortvloeien uit onvolledige en/of onjuiste informatie die op de website aangeboden wordt. Attendo Professional is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen, of ander materiaal dat door derden op deze site geplaatst is of anderszins afkomstig is van derden.

Attendo Professional kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht.Attendo Professional  mag in alle gevallen informatie van de site verwijderen of al dan niet tijdelijk ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Attendo Professional heeft het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen.

Hyperlinks

Op de website van Attendo Professional vind je hyperlinks naar websites van derde partijen. Attendo Professional heeft geen controle over de inhoud van deze websites.Attendo Professional kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen en weergegeven informatie, noch voor de wijze waarop zij omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice, en de algemene voorwaarden van de websites die u bezoekt.

De vermelding van websites worden enkel informatief voor de gebruiker weergegeven. Het weergeven van deze links impliceert niet dat Attendo Professional automatisch instemt met de inhoud van deze websites, noch dat er een samenwerking is tussen Attendo Professional  en deze derde partijen.

Als u zelf een hyperlink vanop uw eigen website naar onze website wil creëren, kan u contact opnemen met de webmaster die u vervolgens zo snel mogelijk zal informeren over de toelaatbaarheid. De webmaster kan u per mail contacteren op het adres info@attendoprofessional.be.

Virussen en misdrijven

Attendo Professional doet er alles aan om haar website optimaal te beschermen tegen virussen, hacking-.attacks, of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid er van.

GDPR

Attendo professional bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.  In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.Attendo professional bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
–   uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
–   verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
–   vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
–   passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
–   geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
–   op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Contactgegevens
www.attendoprofessional.be Legeweg 23  8020 Oostkamp 050707537

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
attendo professional bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
attendo professional bvba verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
attendo professional bvba gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door attendo professional bvba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@attendoprofessional.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. attendo professional bvba wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
attendo professional bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze site of via info@attendoprofessional.be

Geschillen

Deze on-line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of wat er op vermeld staat, valt onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze site houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor deze rechtbanken te brengen.